За нас

Нашата мисия: В предоставяните одиторските и консултантските услуги влагаме знания, опит и лично отношение.

Нашата визия: Работа с определен кръг доволни и постоянни клиенти.

КОНСИСТО” ООД е дружество, регистрирано на 10.09.2000 г. във Варненски окръжен съд, с предмет на дейност счетоводни и одиторски услуги. Негов учредител и собственик е Силвия Василева Иванова – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0572 издадена от Института на дипломираните експерт счетоводители през 2001 г. От създаването си дружеството се е развива с бързи темпове. Видовете услуги предоставяни на клиентите циклично се обогатяват – добавят се консултантски услуги свързани с фирмено управление и развитие, разработване на бизнес стратиегии и други. В годините 2003-2008 дружеството работи в тясно сътрудничество с австрийското консултантско дружестсво IPNA Unternehmensentwicklung GmbH. Отношенията с автрийския ни партньор бяха от изключително значение и помощ за структуриране на собствения ни бизнес, цели и визия за развитие. В периода 2004-2007 Консисто ООД е одобрен консултант към Министреството на икономиката в сферите на финансовите услуги и консултанстки услуги при въвеждане на системи за управление на качеството. В периода 2009-2015 дружеството е бенефицент по проекти финансирани от Европейският съюз. Последният изпълнен проект е “Изграждане на ядро специалисти чрез обучение, мотивация и възможност за реализация” финансиран по ОПРЧР. Дружеството инвестира средства в непрекъснато обучение на персонала и управляващия екип и се стреми условията на труд и атмосферата в офиса да стимулират последващо развитие на всеки един от нас.

За нас

Нашата визия: Работа с определен кръг доволни и постоянни клиенти.

Нашата мисия: В предоставяните одиторските и консултантските услуги влагаме знания, опит и лично отношение.

КОНСИСТО” ООД е дружество, регистрирано на 10.09.2000 г. във Варненски окръжен съд, с предмет на дейност счетоводни и одиторски услуги. Негов учредител и собственик е Силвия Василева Иванова – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0572 издадена от Института на дипломираните експерт счетоводители през 2001 г. От създаването си дружеството се е развива с бързи темпове. Видовете услуги предоставяни на клиентите циклично се обогатяват – добавят се консултантски услуги свързани с фирмено управление и развитие, разработване на бизнес стратиегии и други. В годините 2003-2008 дружеството работи в тясно сътрудничество с австрийското консултантско дружестсво IPNA Unternehmensentwicklung GmbH. Отношенията с автрийския ни партньор бяха от изключително значение и помощ за структуриране на собствения ни бизнес, цели и визия за развитие. В периода 2004-2007 Консисто ООД е одобрен консултант към Министреството на икономиката в сферите на финансовите услуги и консултанстки услуги при въвеждане на системи за управление на качеството. В периода 2009-2015 дружеството е бенефицент по проекти финансирани от Европейският съюз. Последният изпълнен проект е “Изграждане на ядро специалисти чрез обучение, мотивация и възможност за реализация” финансиран по ОПРЧР. Дружеството инвестира средства в непрекъснато обучение на персонала и управляващия екип и се стреми условията на труд и атмосферата в офиса да стимулират последващо развитие на всеки един от нас.

Услуги

Одит на финансови отчети съгласно МОС

Одит на проекти, финансирани от Европейския съюз

Данъчни консултации и данъчно оптимизиране

Бизнес консултиране

Управление на проекти

Счетоводни услуги

Обжалване на ревизиони доклади и ревизионни актове, съдействие по време на целият процес по издаване на ревизионните доклади/актове

Изготвяне на отчети по НСС и МСФО

Анализ на финансово състояние и преструктуриране на бизнес

Разписване на проекти за кандидатстване по европрограми финансирани от ЕС /на национално и европейско ниво/

Услуги, свързани с Агенция по вписванията

Възстановяване на ДДС от други държави – членки на ЕС

Екип

Силвия Василева ИвановаРегистиран одитор, диплом № 0572/2001
Работи като регистриран одитор от 2001, Управител, Лектор по МСС, Председател на Регионалната организация на експерт счетоводителите в гр. Варна /филиал ИДЕС/ за периода 2005-2008г. Опит като одитор на дружества работещи в сферата на туризма и хотелиерството, строителството, търговия едро/дребно с химически продукти, дрехи втора употреба, строителни и всякакви други стоки; одит на медицински дружества , финансови къщи, кораборемонт, дъщерни дружества в България на големи международни корпорации. Одитор по качеството съгласно ISO 9000:2001 от 2005 г.
За периода 2011-2016 извършва одит на проекти финансирани от Европейския съюз по програми – Трансграническо сътрудничество Румъния-България, ОП Околна среда, ОП Конкурентоспособност, ОП Човешки ресури, ОП Административен капацитет. Ръководител на проекти финансирани със средства от ЕС. Владее английски език.
Вижте автобиография
Галина НиколоваУправител
Проверител измами член на АПИИ, Вътрешен Външен одитор по качество, Управител. Работи в сферата на счетоводството 20 години, в сферата на одита по проекти 5 години. съставител на финансови отчети, с опит в сферите – търговия, строителство, производството, издателска дейност, хотелиерство и други. Богат опит със сделки в или извън Европейският съюз от гледна точка ЗДДС, Закона за акцизите, митнически складове. Владее английски, италиански и руски езици.
Вижте автобиография
Павлина ИвановаАдвокат
адвокат търговски, данъчни, граждански и трудови дела. Завършила с право в Софийския университет и Психология и социология на управлението във Великотърновския университет. В началото на кариерата си е била юристконсулт в банкова институция, в последствие Районен и Окръжен съдия в Русе. От 1998 г. е адвокат на свободна практика, регистрирана в Русенска адвокатска колегия. Отличен адвокат, добър медиатор при решаване на междуличностни конфликти.
Вижте автобиография
Розалина Руменова ЧолаковаПомощник одитор
Помощник одитор, извършващ част от одиторските процедури – проверка на заплати, разчети, активи. Отговоря за изготвянето на одиторските досиета. Млад амбициозен човек. В процедура за полагане на изпити за дипломиран експерт счетоводител. Владее английски език.
Вижте автобиография
Лиляна ФотеваСчетоводител
Опит в сферата на счетоводството 5 години. Води цялосно счетоводно отчитане на различни дружества, контактува с клиентите и институции – НАП, ТР, ИТ и други. Усмихнат и позитивен човек. Владее перфектно английски, немски средно ниво.
Вижте автобиография
Ана ДончеваСчетоводител
Съставител финансови отчети, Главен счетоводител, Мениджър офис. Опит като счетоводител повече от 20 години. Владее английски и руски езици.
Вижте автобиография

Членства и сертификати

Клиенти

Експертите на Консисто ООД със своята компетентност при изпълнение на поръчката, професионални умения и отзивчивост, допринесоха за успешното и качествено изпълнение на договора в посочените от нас срокове.Полученият резултат от съвместната ни работа е предпоставка за бъдеща друга такава.

Вижте цялата референция оттук.

Силвия Щумпф-Кирова, Сдружение Бизнес Агенция
Община Русе изразява задоволството си от работата с експерта Силвия Василева Иванова, регистриран одитор, като ръководител екип – водещ одитор, управляващ изпълнението на одит по проекта, при изпълнение на договор с предмет – извършване на независим финансов одит.

Вижте цялата референция оттук.

Пламен Стоилов, Община Русе

Контакти

[contact-form-7 id="462" title="Sylvia Ivanova 0572"]

За да се свържете с нас, използвайте долупосочените контакти или ни изпратете запитване чрез формата за контакти.

гр.Варна ул.Братя Шкорпил №12

+359 52 308263

+359 52 949003

sylviaivanova@consisto.bg

galinanikolova@consisto.bg