Общи условия

Последно актуализирани на 20.05.2018г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „Ай Ти Дивелъп Груп” ЕООД, ЕИК 204037966, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и лицата, ползващи сайта, намиращ се на интернет адрес https://www.auditor.bg, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ.

(2) С натискането на всеки един обект, линк или бутон, намиращи се на интернет адрес https://www.auditor.bg лицата, които ползват сайта приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия и българското законодателство.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „Ай Ти Дивелъп Груп” ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Промишлена №44;

3. Адрес за упражняване на дейността: гр.София, ул.Промишлена №44. Посоченият адрес на ТЪРГОВЕЦА се счита и за адрес, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите;

4. Данни за кореспонденция: гр. София, еmail: office@auditor.bg, тел: 0888 111 098

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204037966;

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

(2) Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

III. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

Чл. 3. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – регистрирани одитори от ИДЕС, използват посочените контакти на страница https://www.auditor.bg/contacts за да сключат договор за извършване на услуги.

(2) Договорът се сключва на български и английски, като в случай на противоречие текстът на български има предимство.

(3) Договорът за продажба между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява направената Поръчка, настоящите Общи условия и Политиката на поверителност.

(4) Страна по договора с ТЪРГОВЕЦА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при извършване на Поръчката.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ включва в интерфейса на сайта си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

IV. ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Цената на Поръчката може да бъде заплатена единствено по банков път, след надлежно издадена фактура-оригинал или проформа фактура на посочена от ТЪРГОВЕЦА банкова сметка, описана в издадения документ.

V. ГАРАНЦИЯ

Чл. 5. (1) Рекламации могат да бъдат предявани и по общия ред, като ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да поддържа платформата auditor.bg онлайн в интернет пространството, с изключение на ъпдейти, корекции по платформата и пр., чието прекъсване може да бъде в рамките на максимум два дни.

VI. ОТКАЗ

Чл. 6. (1) Разпоредбите на настоящия раздел VI се отнасят за лица, притежаващи качеството ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

(2) На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за продажба на стоки и/или услуги и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки и/или услуги в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките/услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да се откаже от договора, той информира ТЪРГОВЕЦА за решението си преди изтичането на срока по предходния член.

(2) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 от Закона за защита на потребителитe или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, например писмо, изпратено по пощата на адрес: гр.София, ул.Промишлена 44 или по електронна поща – office@auditor.bg, в което следва да са посочени – име, адрес, телефонен номер и електронен адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и вида и количеството на поръчаните стоки, съответно заявени услуги, датата на заявяване и/или датата на получаването им.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаване на отказа му от договора.

(4) Стоката следва да се върне на ТЪРГОВЕЦА в състоянието, в което е била доставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на посочено от последния лице; ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

(5) Разноските по връщането на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 8. (1) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка, ако е приложимо (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ТЪРГОВЕЦА), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ал. 1, докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(4) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора.

(5) Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на обратното предаване на стоките от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното им погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VII. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 9. (1) „Ай Ти Дивелъп Груп” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни и събира и обработва информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ приема и обявява на сайта си Политика на поверителност.

Чл. 10. С извършване на поръчка, съответно при записване за получаване на бюлетин ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел да бъдат съхранявани и обработвани от ТЪРГОВЕЦА за целите, посочени в Общите условия и Политиката на поверителност.

Чл. 11. Хипервръзките от https://www.auditor.bg към сайтове и/или лични страници на регистрирани одитори, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При посещението си в някои от тези сайтове ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 12. ТЪРГОВЕЦЪТ e собственик на цялото съдържание на сайта, в това число на търговското име „Ай Ти Дивелъп Груп” ЕООД, логото и търговските марки, видни на сайта с изключение на предоставените от нашите партньори съдържание, лога и търговски марки. Материалите, публикувани и видни на сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си на едностранни промени в Общите условия и Политиката на поверителност, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките и/или услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(2) Промените по предходната алинея влизат в сила и обвързват ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от момента на публикуването им на сайта.

X. БЮЛЕТИН

Чл. 14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви получаването на бюлетин през сайта, намиращ се на интернет адрес https://www.auditor.bg .

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 15. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 16. Въпроси, запитвания и консултации на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТЪРГОВЕЦА могат да бъдат извършвани онлайн чрез email office@auditor.bg, чрез директната форма за комуникация на сайта или на телефон 0888 111 098.

Чл. 17. Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове („орган за АРС“), в чийто обхват на дейност попада ТЪРГОВЕЦЪТ по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите. Спорове могат да се разрешават и чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове („ОРС“).

 

 

Политика на поверителност

Последно актуализиранa на 12.09.2017г.

„Ай Ти Дивелъп Груп“ ЕООД (“Дружеството”) е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и е регистриран под №  в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни. Изчерпателна информация относно основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват данни, обработваните категории лични данни, категориите получатели и др. са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: www.cpdp.bg.

„Ай Ти Дивелъп Груп” ЕООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. Дружеството се ангажира да защитава личните Ви данни като спазва настоящата Политика на поверителност и българското законодателство.

Тази Политика на поверителност предоставя информация за:

1. данните, които идентифицират администратора на лични данни;

2. законово определение на „лични данни“ и видовете лични данни, които Дружеството събира;

3. целите на обработването на личните данни;

4. доброволния характер на предоставяне на личните данни и последиците от отказ за предоставянето им;

5. сигурността на личните данни;

6. cookies & google analytics;

7. правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни;

8. получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;

Тази политика е част от нашите Общи условия, които управляват използването на сайта – www.auditor.bg.

1. ДАННИ, КОИТО ИДЕНТИФИЦИРАТ АДМИНИСТРАТОРА

Наименование на администратора: „Ай Ти Дивелъп Груп” ЕООД;

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Промишлена №44;

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул.Промишлена №44.

Данни за кореспонденция: гр. София, еmail: office@auditor.bg, тел: 0888 111 098

Вписване в публични регистри: ЕИК 204037966;

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

2. “ЛИЧНИ ДАННИ” И ВИДОВЕТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО СЪБИРА

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

При поръчка дружеството събира и поддържа следната информация, съставляваща лични данни: име и фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и всяка предоставена информация от регистрираните одитори; При заявяване за получаване на бюлетин дружеството събира и поддържа следната информация: имейл адрес;

3. ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството обработва личните Ви данни с цел: индивидуализиране на нашите контрагенти; изпълнение на задълженията по сключените договори, включително установяване на контакт с лицата по телефон или електронна поща, доставка на поръчаните продукти и услуги; изпълнение на изискванията на закона за счетоводството и други нормативни актове; измерване на ефективността на услугите; за целите на директния маркетинг;

Когато предоставяте лични данни през сайта: www.auditor.bg, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие), с това, че Дружеството може да Ви изпраща бюлетини и други известия, да Ви информира за промоции, кампании и новини по имейл, по телефон или по друг директен начин за целите на директния маркетинг и реклама на стоки или услуги, предлагани от Дружеството.

Настоящото се счита за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.Можете да откажете или да отмените своето съгласие по предходния параграф по всяко време, като се свържете с нас на еmail: office@auditor.bg или на телефон 0888 111 098.

4. ДОБРОВОЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ

Дружеството събира и обработва лични данни, когато физическото лице, за което се отнасят данните, е направило свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което недвусмислено се съгласява определени лични данни да бъдат обработвани за конкретни цели.

Предоставяйки ни личните си данни Вие приемате и изрично се съгласявате да обработваме личните Ви данни в съответствие с тази Политика на поверителност и българското законодателство.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, ние няма да бъдем в състояние да предоставим своите стоки и услуги.

Приемането на Политиката на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на заявлението за Поръчка чрез натискането на съответния бутон, както и заявката за получаване на бюлетин представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

5. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството взема съответните технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните Ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, изменение, неоторизирано разкриване или достъп, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка, като обръщаме специално внимание на безопасното предаване на личните Ви данни. Дружеството е предприело всички необходими мерки, съобразени със съвременните технологични постижения и осигурява ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

6. COOKIES & GOOGLE ANALYTICS

Успоредно с личната информация, която ни предоставяте, ще използваме също така информация, която се придобива за Вас автоматично от cookies и Google Analytics.

Cookies са архиви, които се изпращат от нас във Вашия компютър. При използване на сайта за първи път, cookies ще се съхраняват на твърдия Ви диск. Следващият път, когато посетите нашия сайт (като се използва един и същ компютър) нашият сървър ще разпознае cookies и ще ни предостави информация за последното Ви посещение.

Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google”). Google Analytics използва конкретна cookies, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Ако не искате cookies да се съхраняват на твърдия Ви диск, трябва да изберете съответните опции на вашия уеб браузър. Имайте предвид обаче че това може да ви попречи да използвате сайта правилно или изобщо.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ДОСТЪП И ПРАВОТО НА КОРИГИРАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се съхраняват от Дружеството. В случаите когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, на лицето се предоставя достъп само до частта от тях, отнасяща се само за него.

При упражняване на правото си на достъп физическото лице има право по всяко време да поиска от Дружеството: (i) потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; (ii) съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; (iii) информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения.

Информацията се предоставя безплатно.

Всяко физическото лице има право по всяко време да поиска от Дружеството да: (i) заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; (ii) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. (i) с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Правото на достъп до лични данни на лицето се осъществява с писмено заявление до Дружеството. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявлението съдържа:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

Информацията относно личните данни на лицето може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице. Физическото лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да: (i) възрази пред Дружеството срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани; (ii) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (iii) бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. (ii), като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

8. ПОЛУЧАТЕЛИТЕ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ДАННИТЕ

Когато предоставяте лични данни през сайта: www.auditor.bg, Вие се съгласявате, че те могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и неговите служители, както и че за целите, определени в настоящата Политика на поверителност Дружеството може да предоставя тези данни и на трети лица, включително: лица, предоставящи услугата по нанасяне, поддържащи сайта, куриери, спедитори, превозвачи, лица, предоставящи маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, счетоводни услуги, консултиране. Като част от процедурата по възстановяване на средства може да предоставим на банка съответните Ваши лични данни, необходими за извършане на превод на съответната сума към Вас.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако смятате, че каквато и да било информация за Вас е невярна или неточна, моля да ни информирате възможно най-скоро.